Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร


  11 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563


  11 ก.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563


  28 พ.ย. 2563


  25 ธ.ค. 2563


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564

 
  19 มี.ค. 2564


รายละเอียดการสมัคร

การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

1.โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก จำนวน 300 คน
โดยใช้คะแนนรวมผลการสอบทั้งสองวิชา เป็นเกณฑ์ และให้น้ำหนักคะแนนเท่ากันทั้งสองวิชา

2.กำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ www.kvis.ac.th