Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร


  11 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563


  11 ก.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563


  28 พ.ย. 2563


  25 ธ.ค. 2563


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564

 
  19 มี.ค. 2564


รายละเอียดการสมัคร

การประกาศผลการคัดเลือกรอบสอง

การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง

1.การสอบคัดเลือกรอบสอง จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และให้น้ำหนักคะแนนเท่ากันทั้งสามส่วน โดยไม่นำคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบแรกมาพิจารณา

2.โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตัวจริง 72 คน และบัญชีสำรอง ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ www.kvis.ac.th และแจ้งผลการสอบคัดเลือกรอบสองอย่างเป็นทางการไปยังผู้ได้รับคัดเลือก

3.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามที่โรงเรียนกำหนด