Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร


  11 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563


  11 ก.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563


  28 พ.ย. 2563


  25 ธ.ค. 2563


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564

 
  19 มี.ค. 2564


รายละเอียดการสมัคร

การสอบคัดเลือกรอบสองและวิชาที่สอบ

การสอบคัดเลือกรอบสองและวิชาที่สอบ

1.นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก ตามข้อ 8 ต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 โดยโรงเรียนจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
รอบสองในเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

2.วิชาที่สอบคัดเลือกรอบสองมีดังนี้

     2.1 วิชาคณิตศาสตร์
     (เน้นวัดศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการแก้โจทย์ปัญหาที่นักเรียนอาจไม่เคยพบมาก่อน)

     2.2 วิชาวิทยาศาสตร์
     (มีการสอบทั้งภาคปฏิบัติและสอบวัดศักยภาพในการวางแผนและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์)

3.นักเรียนที่สอบผ่านรอบแรก ตามข้อ 8 ต้องส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่น
ของนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนใช้ประกอบการสอบคัดเลือกรอบสอง ตามรายละเอียดในข้อ 10