Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร

  วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566


  วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566


  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566


คำถามที่พบบ่อย

การสอบและสนามสอบคัดเลือกรอบแรก
 

1. บัตรประจำตัวสอบที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ สามารถสั่งพิมพ์ได้ช่วงเวลาใด

ตอบ สั่งพิมพ์ได้หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จนถึงวันสอบ


2. หากบัตรประจำตัวประชาชนหายช่วงก่อนวันสอบ สามารถใช้บัตรอื่นเพื่อแสดงตนในวันสอบได้หรือไม่

ตอบ สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายรับรองว่านักเรียนเป็นบุคคลนั้นจริงแทนได้


3. สามารถใช้ภาพถ่ายบัตรประชาชนในการเข้าสอบได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้


4. เนื้อหาของข้อสอบออกถึงระดับชั้น ม. ใด

ตอบ ข้อสอบมีเนื้อหาถึงระดับชั้น ม. 3 เทอม 1