Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร


  11 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563


  11 ก.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563


  28 พ.ย. 2563


  25 ธ.ค. 2563


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564

 
  19 มี.ค. 2564


รายละเอียดการสมัคร

การสอบและสนามสอบคัดเลือกรอบแรก

การสอบและสนามสอบคัดเลือกรอบแรก

1.โรงเรียนจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ณ สนามสอบตามรายละเอียด ในข้อ 4

2.ในวันสอบนักเรียนต้องแสดง

2.1 บัตรประจำตัวสอบที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์ และ
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายรับรองว่า นักเรียนเป็นบุคคลนั้นจริง

3.วิชาที่สอบมีดังนี้

               เวลา 09.30 - 12.00 น.     วิชาคณิตศาสตร์

               เวลา 13.30 - 16.00 น.     วิชาวิทยาศาสตร์

 

4.สนามสอบรอบแรกมีทั้งหมด 11 แห่ง ในขั้นตอนสมัครให้นักเรียนระบุเลือกสนามสอบรอบแรก
โดยเมื่อเลือกสนามสอบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสนามสอบได้
รายชื่อสนามสอบคัดเลือกรอบแรก

 • สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (จังหวัดเชียงใหม่)
 • สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (จังหวัดพิษณุโลก)
 • สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (จังหวัดขอนแก่น)
 • สนามสอบโรงเรียนสตรีราชินูทิศ (จังหวัดอุดรธานี)
 • สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (จังหวัดอุบลราชธานี)
 • สนามสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา (จังหวัดนครราชสีมา)
 • สนามสอบโรงเรียนวรนารีเฉลิม (จังหวัดสงขลา)
 • สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 • สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (จังหวัดราชบุรี)
 • สนามสอบโรงเรียนระยองวิทยาคม (จังหวัดระยอง)
 • สนามสอบศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (จังหวัดปทุมธานี)