Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร

  วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566


  วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566


  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566


คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาการรับสมัคร
 

1. เริ่มเปิดรับสมัครเมื่อใด

ตอบ ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ admission.kvis.ac.th