Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร


  11 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563


  11 ก.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563


  28 พ.ย. 2563


  25 ธ.ค. 2563


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564

 
  19 มี.ค. 2564


รายละเอียดการสมัคร

ทุนการศึกษาและเงื่อนไขข้อผูกมัด

ทุนการศึกษาและเงื่อนไขการให้ทุน

1.นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะได้รับทุนการศึกษา ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก และค่าอาหารแต่อย่างใด

2.ทุนการศึกษา ตามข้อ 1 เป็นทุนให้เปล่าโดยถือเป็นทุนที่ให้เป็นรางวัลกับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

3.นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องพักในบ้านพักที่โรงเรียนจัดให้ภายในโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนและต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน

4.นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้สูงสุดตามศักยภาพ ค้นหาความถนัดและความสนใจของตนเอง มุ่งมั่นศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยในด้านที่ถนัดและสนใจ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ เสียสละ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน