คำเตือน

บราวเซอร์ ที่่ท่านใช้ขณะนี้ไม่รองรับกับระบบ

แนะนำให้ใช้ เว็บบราวเซอร์ Chrome หรือ IE เวอร์ชั่น 10+ ขึ้นไป

Download Chrome

Download IE

Status
ปีการศึกษา 2563
ยินดีต้อนรับ
Basic Dialog
Resistance to PrimeFaces is futile!
ปฏิทินการรับสมัคร


  15 ส.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562


  15 ส.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562


  31 ธ.ค. 2562


  31 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562   31 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562


  29 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

 
  1 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562


รายละเอียดการสมัคร
ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 และหนังสือรับรอง
  คลิกที่นี่
 2. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
  คลิกที่นี่

 3. *หมายเหตุ

  1. โปรดตรวจสอบ หมายเลขบัตรประชาชนและอีเมลที่ใช้สมัครให้ถูกต้อง

  2. โปรดตรวจสอบสนามสอบและจังหวัดของสนามสอบให้ถูกต้อง หากกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสนามสอบได้
คำชี้แจง
 1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านและทำความเข้าใจประกาศจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ประกาศไว้ที่หน้าเว็บไซต์โดยละเอียด และสมัครสอบภายในเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ
 2. ให้นักเรียนระบุสนามสอบในขั้นตอนการสมัคร (ดูรายละเอียดสนามสอบในประกาศจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์)
 3. ให้นักเรียนนำหนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่กำหนดในประกาศจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ให้ผู้ปกครอง และครูคนใดคนหนึ่งของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ ลงชื่อรับรองแล้วสแกนหนังสือรับรอง ส่งไปพร้อมกับใบสมัครทางออนไลน์
 4. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพี่อนำติดตัวเข้าห้องสอบ
 5. ในขั้นตอนการสมัครสอบ หากไม่ได้รับ อีเมล์ หรือ ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ส่งข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่ง Email มาที่ admission@kvis.ac.th
 6. ในการสมัครและการลงทะเบียนสอบ แนะนำให้ใช้ เว็บบราวเซอร์ Chrome หรือ
  IE เวอร์ชั่น 10+
 7. ในวันสอบ นอกจากนักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงแล้ว นักเรียนต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือหลักฐานที่มีรูปถ่ายจากโรงเรียนที่รับรองว่านักเรียนเป็นบุคคลนั้นจริงไปแสดงด้วย