Status
Status
ยินดีต้อนรับ


คุณสมบัติผู้สมัคร

รายการ
   *กรุณาเลือกรายการที่ตรงกับท่าน
* 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.1. ข้าพเจ้ามีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1 และ ม.2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
    ผลการเรียนคณิตศาสตร์เฉลี่ย :
    ผลการเรียนวิทยาศาสตร์เฉลี่ย :
    ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPA) :
2.2. ข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ปีการศึกษา:  

2.3. ข้าพเจ้าได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
   
หัวข้อการแข่งขัน: