Status
Status
ยินดีต้อนรับ


คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ
   *กรุณาเลือกคุณสมบัติที่ตรงกับท่าน
* 1. ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2566
1.2. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 
1.2.1. มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
      ผลการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉลี่ย :
      ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPA) :
 
1.2.2. ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
      เมื่อปีการศึกษา :
 

1.2.3. ได้รับรางวัลการแข่งขันด้าน คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     
ชื่อรายการ หรือการแข่งขันและวันเดือนปีที่จัด :