Status
Status
ยินดีต้อนรับ


คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ
   *กรุณาเลือกคุณสมบัติที่ตรงกับท่าน
* 1. ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2565
2. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 
2.1. มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
      ผลการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉลี่ย :
      ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPA) :
 
2.2. ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ระบุปีการศึกษาล่าสุด)
      เมื่อปีการศึกษา :
 

2.3. ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
     
ชื่อรายการ หรือการแข่งขันและวันเดือนปีที่จัด :