Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร

  วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566


  วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566


  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566


คำถามที่พบบ่อย

การสมัคร
 

1. เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อคะแนนการสอบคัดเลือกหรือไม่

ตอบ ไม่มีผลต่อการสอบคัดเลือก


2. จะรู้ได้อย่างไรว่าการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตอบ การสมัครสอบจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้รับอีเมลยืนยันจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์แจ้งว่า
“โรงเรียนกำลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน”


3. เมื่อเลือกสนามสอบแล้ว จะสามารถเปลี่ยนแปลงสนามสอบได้หรือไม่

ตอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสนามสอบได้