Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร

  วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566


  วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566


  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566


คำถามที่พบบ่อย

โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด
 

1. โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด พิจารณาจากที่ตั้งของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่หรือจากที่ตั้งของบ้านนักเรียน

ตอบ พิจารณาจากที่ตั้งของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)