Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร


  11 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563


  11 ก.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563


  28 พ.ย. 2563


  25 ธ.ค. 2563


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564

 
  19 มี.ค. 2564


รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563
 • มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
   เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
  • ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ
  • ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 • มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
 • มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 • มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในบ้านพักของโรงเรียน
 • สามารถพักอยู่ในบ้านพักในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต