Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร

  1 ต.ค. 2564 - 15 ต.ค. 2564


  17 ธ.ค. 2564


  18 ธ.ค. 2564


  21 ม.ค. 2565


  18 มี.ค. 2565


คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติและวิธีการสมัครคัดเลือก
  1. วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่นำเกรดมาคิดเฉลี่ย ใช้วิชาพื้นฐานอย่างเดียวหรือนำวิชาเพิ่มเติมมาเฉลี่ยด้วย
  ตอบ
  ตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบที่ได้ระบุไว้ในประกาศ ฯ นักเรียนจะต้องมีเกรดของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่นักเรียนได้เรียนไปมาเฉลี่ยรวมกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00

  2. หากเกรดเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ แต่เคยได้รับรางวัลคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ระดับชาติตอนเรียนอยู่ชั้น ป.6 สามารถสมัครสอบได้หรือไม่
  ตอบ
  สามารถสมัครสอบได้ค่ะ ประกาศกำหนดไว้ในข้อ 1.2.3

  3. นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้หรือไม่
  ตอบ
  สมัครได้ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2565 นักเรียนจะต้องจบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า และพร้อม เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565

  4. หากไม่สามารถขอเอกสาร ปพ.1 ได้ นักเรียนสามารถใช้เอกสารอื่นๆ แทนได้หรือไม่
  ตอบ
  สามารถใช้เอกสารอื่นๆที่มีรายละเอียดผลการเรียน(เกรด) แต่ละรายวิชาแทนได้ค่ะ

  5. โควต้าที่ให้กับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ดูจากที่ตั้งของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่หรือดูจากที่ตั้งของบ้านนักเรียน
  ตอบ
  ดูจากที่ตั้งของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3