Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร

  วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566


  วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566


  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566


คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

1. เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้วิชาพื้นฐานอย่างเดียวหรือต้องนำวิชาเพิ่มเติมมาเฉลี่ยด้วย

ตอบ ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดให้ใช้เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม. 1 และ 2 เท่านั้น


2. หากเกรดเฉลี่ยไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัคร แต่เคยได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติตอนเรียนอยู่ระดับชั้น ป.6 สามารถสมัครได้หรือไม่

ตอบ สามารถสมัครได้


3. รางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ให้ใช้ระดับใด

ตอบ ใช้รางวัลที่นักเรียนได้รับในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ม.3


4. นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติสามารถสมัครได้หรือไม่

ตอบ สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าภายในเดือนเมษายน 2567 และสามารถเข้าเรียนระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2567