Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร


  11 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563


  11 ก.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563


  28 พ.ย. 2563


  25 ธ.ค. 2563


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564

 
  19 มี.ค. 2564


รายละเอียดการสมัคร

วิธีการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร

วิธีการสมัคร

1.นักเรียนต้องสมัครทางออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ www.kvis.ac.th โดยพิมพ์ข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์

       พร้อมแนบไฟล์   

   1.1 หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่กำหนด

   1.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

   1.3 ไฟล์รูปถ่ายนักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียน

 

2.นักเรียนต้องส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563

3.นักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร