Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร


  11 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563


  11 ก.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563


  28 พ.ย. 2563


  25 ธ.ค. 2563


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564


  25 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค 2564

 
  19 มี.ค. 2564


รายละเอียดการสมัคร

การส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียน

การส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียน

1.นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก ตามข้อ 8 ต้องส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่น และข้อมูลอื่น ๆ ตามรายละเอียดในข้อ 10.2 ไปยังโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสอบคัดเลือกรอบสอง โดยโรงเรียนจะประกาศวิธีการเพื่อให้นักเรียนส่งข้อมูลและหลักฐานในเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรอบแรกฯ

2.ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียน 6 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1   นักเรียนเป็นผู้มีความรัก สนใจและมีศักยภาพสูงในการทำโครงงานด้านคณิตศาสตร์และ

             วิทยาศาสตร์

ด้านที่ 2   นักเรียนเป็นผู้มีความรัก สนใจ และมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านคณิตศาสตร์

ด้านที่ 3   นักเรียนเป็นผู้มีความรัก สนใจ และมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านวิทยาศาสตร์

ด้านที่ 4   นักเรียนเป็นผู้มีความรัก สนใจ และมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านอื่นที่นอกเหนือจาก

             ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและ

             วัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง กีฬา ฯลฯ

ด้านที่ 5   นักเรียนเป็นผู้ได้รับการยอมรับจากเพื่อน มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ เช่น

             การได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องหรือรองหัวหน้าห้อง เป็นประธานหรือกรรมการนักเรียน

             เป็นประธานหรือกรรมการชุมนุม/ชมรม เป็นประธานหรือกรรมการกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ

ด้านที่ 6   นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความมุมานะ
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยง่าย

3.ตัวอย่างข้อมูลและหลักฐานตามข้อ 10.2 ได้แก่ ประกาศนียบัตร หนังสือชมเชย รางวัลที่ได้รับ หนังสือเชิญ
เข้าร่วมกิจกรรม รูปถ่ายชิ้นงาน รูปถ่ายขณะเข้าร่วมหรือทำกิจกรรม หรือหลักฐานอื่น ๆ

4.ผู้ทรงคุณวุฒิที่โรงเรียนแต่งตั้ง จะทำหน้าที่พิจารณาและประเมินข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรม
และผลงานเด่นรวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน
ตามแนวคิดที่ว่า

ผู้จะประสบความสำเร็จในอนาคตไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่เรียนหนังสือเก่งเท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้สนใจทำกิจกรรมที่หลากหลาย มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ได้รับการยอมรับจากเพื่อน มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ มีความมุมานะไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ