Status
ยินดีต้อนรับ
ปฏิทินการรับสมัคร

  วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566


  วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566


  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566


คำถามที่พบบ่อย

FAQ เกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)

1. หากมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสามารถสอบถามได้อย่างไร
ตอบ
ติดต่อฝ่ายวิชาการฯ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หมายเลข 033-013-615 (เวลา 08.00 – 17.00น.) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกต์ หรือส่งอีเมลมาที่ admission@kvis.ac.th

2. การส่งเอกสารหนังสือรับรองคุณสมบัติตามแบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 5.1 และ KVIS Round 2 Form 5.2 ผู้สมัคร/ผู้ปกครอง เป็นคนส่งเองได้หรือไม่
ตอบ
ไม่ได้ค่ะ ทางโรงเรียนกำเนิดวิทย์กำหนดให้ ผู้รับรองคุณสมบัติ เป็นผู้ส่งเท่านั้น

3. การกรอกข้อความในเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ สามารถเขียนด้วยลายมือได้หรือไม่
ตอบ
แบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 1-4 ไม่สามารถเขียนด้วยลายมือได้ให้ใช้วิธีการพิมพ์เท่านั้น แบบฟอร์ม KVIS Round 2 Form 5.1 และ KVIS Round 2 Form 5.2 ผู้สมัครสามารถปริ้นเอกสารนำไปให้ผู้รับรองคุณสมบัติกรอกข้อความด้วยลายมือได้ค่ะ

4. การส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรอบสอง เริ่มส่งได้เมื่อใด
ตอบ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวน 300 คน ผู้มีรายชื่อ 300 คน สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 มกราคม 2565 ตามช่องทางที่กำหนดไว้ในประกาศ

5. จะรู้ได้อย่างไรว่าทางโรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณารอบสองเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ตอบ
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเวปไซด์ www.kvis.ac.th

6. โควต้าที่ให้กับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก พิจารณาจากที่ตั้งของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่หรือจากที่ตั้งของบ้านนักเรียน
ตอบ
พิจารณาจากที่ตั้งของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)